Vilniaus kolegijos studentų atstovybė

Renata Lapėnienė

info@vikosa.lt

+37052191618

http://vikosa.lt/

VIKO SA yra savarankiška visuomeninė Vilniaus kolegijos studentų ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija.

TIKSLAI:

 • remti ir ginti Vilniaus kolegijos studentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu Vilniaus kolegijoje ir už jos ribų;
 • puoselėti ir turtinti nacionalinę kultūrą, žmogiškąsias vertybes, tradicijas;
 • palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas;
 • atstovauti studentams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

UŽDAVINIAI:

 • ginti studentų teises ir teisėtus interesus VIKO bei už jos ribų;
 • dalyvauti organizuojant VIKO studijų procesą;
 • siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, studentų socialiniams, ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti;
 • teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais;
 • rūpintis studentų kultūriniu gyvenimu ir poilsiu;
 • aktyviai dalyvauti mokslo ir profesinio tobulinimo procese, kuriant demokratinę švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;
 • bendradarbiauti su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei studentų ir jaunimo organizacijomis.