Informacija dėl VJOSAS Rinkiminės -ataskaitinės Asamblėjos

2015-11-25

Informuojame, jog 2015 m. lapkričio 16 d. VJOSAS Valdybos posėdžio sprendimu, eilinė VJOSAS Rinkiminė-ataskaitinė Asamblėja vyks š.m. gruodžio 16 d. 16 val. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius)

Pateikiame pagrindinę informacija apie dokumentų teikimą VJOSAS Rinkiminei-ataskaitinei Asamblėjai. Tikslesnę informaciją apie Asamblėjos darbotvarkę pateiksime artimiausiu metu.

Dokumentų teikimas VJOSAS Asamblėjai:

Punktas Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas VJOSAS Narės į Asamblėją gali deleguoti savo atstovus.

Nariams balso teisė Asamblėjos metu suteikiama tik pateikus organizacijos atstovo delegavimo į Asamblėją raštą.

Delegavimo į Asamblėją tvarką nusako VJOSAS Rinkimų reglamento 4 dalis.

Pagal VJOSAS Rinkimų reglamento 4.2. dalį, VJOSAS organizacijų narių delegavimo raštams taikomi tokie kriterijai:

1) delegavimo rašte turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, el. pašto adresas bei telefonas;

2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu;

Delegatai gali būti keičiami pateikiant naują delegavimo raštą, laikantis 4.2. punkte nustatytų reikalavimų.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą. Papildomai el. paštu teikiama skenuota versija.

Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki gruodžio 9 d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei gruodžio 9 d.

2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti VJOSAS Narėmis Organizacijos, norinčios tapti VJOSAS Narėmis , turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus (informaciją rasite interneto svetainėje www.vjosas.lt).

Dokumentai, numatyti VJOSAS Įstatų 3 punkte (Narystė ir atstovavimas).

Pagal VJOSAS Įstatų 3 dalį, VJOSAS Valdybai teikiami dokumentai:

1) prašymas tapti Nare;

2) organizacijos įstatuose numatyto kompetentingo organo sprendimą įstoti į VJOSAS patvirtinantį dokumentas;

3) registracijos pažymėjimo kopija;

4) Įstatų kopija;

5) dokumentus, patvirtinančius, kad organizacija yra jaunimo organizacija arba su jaunimu dirbanti organizacija.

Organizacijos, kurių buveinė yra ne Vilniaus mieste, taip pat turi pateikti organizacijos filialo Vilniaus mieste steigimo dokumentus arba kompetentingo organizacijos organo sprendimą įsteigti organizacijos padalinį Vilniaus mieste, organizacijos įstatuose nustatyta tvarka bei kitus duomenis apie organizacijos padalinį Vilniaus mieste.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą. Papildomai el. paštu teikiama skenuota versija.

Dokumentai turi būti pristatyti iki gruodžio 6 d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei gruodžio 6 d.

3. Reikalavimai kandidatams į VJOSAS Valdybos nario poziciją Asamblėjos metu bus renkami 4 VJOSAS Valdybos nariai. Pagal VJOSAS Rinkimų reglamento 2.1. dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą registruoti kandidatu;

2) gyvenimo aprašymą;

3) motyvaciją;

4) ne mažiau kaip dviejų VJOSAS Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą. Papildomai el. paštu teikiama skenuota versija.

Dokumentai turi būti pateikti iki
gruodžio 2d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei gruodžio 2 d.

4. Reikalavimai kandidatams į Vilniaus jaunimo reikalų tarybos nario poziciją

Asamblėjos metu bus renkami 2 Vilniaus jaunimo reikalų tarybos nariai. Pagal VJOSAS Rinkimų reglamento 2.1. dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą registruoti kandidatu;

2) gyvenimo aprašymą;

3) motyvaciją;

4) ne mažiau kaip dviejų VJOSAS Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą. Papildomai el. paštu teikiama skenuota versija.

Dokumentai turi būti pateikti iki
gruodžio 2d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei gruodžio 2 d.

5. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Prašome Narių i atstovus papildomus klausimus Asamblėjos darbotvarkei teikti tokia tvarka:

1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Pirmininkui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;

2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;

3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.6. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas VJOSASAsamblėjai VJOSAS Narės gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal VJOSAS Įstatų punktus 3.5.4. ir 3.15.3. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą.

Prašome pateikti ir šių dokumentų elektronines (.doc /.docx) versijas el. paštu info@vjosas.lt.

Dokumentai turi būti pateikti iki gruodžio 6 d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei gruodžio 6 d.

Informacija

Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data. Visi dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba registruotu paštu į VJOSAS biurą (Gedimino pr. 21, 01103 Vilnius).

VJOSAS Įstatus ir Rinkimų reglamentą, galima rasti VJOSAS internetinėje svetainėje www.vjosas.lt ties Dokumentų skiltimi (Įstatų projektas ir Asamblėjos reglamento projektas).

Asmuo kontaktams:

VJOSAS Veiklų koordinatorius

Mantas Jakštas

El. paštas: veikla@vjosas.lt

Tel. nr.: +37067846057