VJOSAS Eilinė Asamblėja

2018-03-15

Kviečiame dalyvauti Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Eilinėje Asamblėjoje, kuri vyks š.m. balandžio 12 d. 16.30 val. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

VJOSAS Eilinės Asamblėjos darbotvarkės projektas:

1. Asamblėjos atidarymas.

2. Asamblėjos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

3. Asamblėjos pirmininko, sekretoriaus tvirtinimas.

4. Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.

5. VJOSAS Valdybos narių rinkimas

6. Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos narių rinkimas.

7. VJOSAS veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas.

8. VJOSAS veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas.

9. Kitų klausimų svarstymas.

10. Asamblėjos uždarymas.

Nesusirinkus Asamblėjos kvorumui bus šaukiama neelinė pakartotinė Asamblėja.

Pateikiame pagrindinę informacija apie dokumentų teikimą VJOSAS Asamblėjai:

PunktasAprašymasReikalingi dokumentaiPateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimasVJOSAS Narės į Asamblėją gali deleguoti savo atstovus.

Nariams balso teisė Asamblėjos metu suteikiama tik pateikus organizacijos atstovo delegavimo į Asamblėją raštą.

Delegavimo į Asamblėją tvarką nusako VJOSAS Asamblėjos darbo reglamento 4.3 dalis.
Pagal Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Asamblėjos darbo reglamento 4.3 dalį, VJOSAS organizacijų narių delegavimo raštams taikomi tokie kriterijai:

1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto ir gyvenamosios vietos adresai bei telefonas;

2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jeigu organizacijos įstatuose/nuostatuose nurodyta, kad organizacija privalo naudoti antspaudą.

Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis 4.3.1. – 4.3.2. punktuose numatytų reikalavimų

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą. Papildomai el. paštu teikiama skenuota versija.
Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki balandžio 5 d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 5 d.

2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti VJOSAS StebėtojomisOrganizacijos, norinčios tapti VJOSAS Stebėtojomis, turi atitikti Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Asamblėjos darbo reglamento 9.2 dalį.Pagal Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Asamblėjos darbo reglamento 9.2 dalį, VJOSAS Valdybai teikiami dokumentai:

1) prašymas tapti Stebėtoju;

2) organo, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopiją;

3) registracijos pažymėjimo kopiją ar Elektroninį sertifikuotą Juridinių asmenų registro išrašą (ESI);

4) įstatų/nuostatų kopiją;

5) narių sąrašą, kurio formą nustato Valdyba;

6) informaciją apie valdymo organus ir organizacijai atstovaujančius asmenis.

Organizacijos, kurių buveinė yra ne Vilniaus mieste, taip pat turi pateikti organizacijos filialo Vilniaus mieste steigimo dokumentus arba kompetentingo organizacijos organo sprendimą įsteigti organizacijos padalinį Vilniaus mieste, organizacijos įstatuose nustatyta tvarka bei kitus duomenis apie organizacijos padalinį Vilniaus mieste.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą. Papildomai el. paštu teikiama skenuota versija.

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 5 d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 5 d.

3. Reikalavimai kandidatams į VJOSAS vienasmenius ir kolegialius organus.Asamblėjos metu bus renkami:
- VJOSAS Valdybos nariai;
- Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nariai.
Pagal Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Asamblėjos darbo reglamento 12.3 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą registruoti kandidatu;

2) gyvenimo aprašymą;

3) motyvaciją;

4) ne mažiau kaip trijų Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą. Papildomai el. paštu teikiama skenuota versija.

Dokumentai turi būti pateikti iki kovo 29 d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei kovo 29 d.

4. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimasPrašome Narių ir atstovų papildomus klausimus Asamblėjos darbotvarkei teikti tokia tvarka:

1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Pirmininkui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;

2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;

3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.

5. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas VJOSAS AsamblėjaiVJOSAS Narės gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal VJOSAS Įstatų punktus 3.5.4. ir 3.15.3.Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į VJOSAS biurą.

Prašome pateikti ir šių dokumentų elektronines (.doc /.docx) versijas el. paštu info@vjosas.lt.

Dokumentai turi būti pateikti iki balandžio 5 d.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 5 d.

Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data. Visi dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba registruotu paštu į VJOSAS biurą (Gedimino pr. 21, 01103 Vilnius).

Asmuo kontaktams:

Ona Tučkutė

El. paštas: pirmininkas@vjosas.lt

Tel. nr.: +37060477098